Vedtægter

VEDTÆGTER FOR "HJERNEBARNET"


§ 1 NAVN

Foreningens navn er: "Hjernebarnet" med tillægsnavn/binavn: "Landsforeningen for forældre, der hjemmetræner deres børn med hjerneskade og særlige behov."


§ 2 HJEMSTED
Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.

§ 3 FORMÅL
Foreningens primære formål er:

 • At udbrede kendskabet til muligheden for at træne børn med hjerneskade og særlige behov efter de forskellige metoder, der er til rådighed, med hjemmet som base og drivkraft for træningen

 • At arbejde for at sikre hjemmetræningsloven politisk.

 • At arbejde for ensartede økonomiske vilkår til forældre, der ønsker at træne deres børn, uanset hvor i landet familien er bosat.

 • At søge midler hos fonde til hjælp for foreningens arbejde.

 • At give hjælp til forældre der træner deres børn i den udstrækning det er muligt.

 • At arbejde for at dele viden og erfaringer om hjemmetræning.

 • At vejlede nye medlemmer.


§ 4 MEDLEMMER

Foreningen har to typer medlemskaber:

aktivt medlemskab

støttemedlemskab


Kun aktive medlemmer har adgang til foreningens chatforum og stemmeret på generalforsamlingen. (Et aktivt medlemskab giver én stemme)

Kun forældre, der hjemmetræner deres barn, overveje at starte hjemmetræning eller har afsluttet et hjemmetræningsforløb, kan være aktive medlemmer.

Forældre, der er udbyder af en hjemmetræningsmetode samtidig med de træner deres barn, henvises til et støttemedlemskab.§ 5 KONTINGENT
Kontingentet er løbende og skal betales en gang om året.

Hvis kontingent for det kommende år ønskes ændret, skal dette foregå på den ordinære generalforsamling.

Kontingent fastsat på Generalforsamling den 11. maj 2014:

Aktivt medlemskab: kr. 250,00
Støtte medlemskab: kr. 100,00

§ 6 BESTYRELSE
Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer; formand, næstformand, sekretær og to menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Det tilstræbes at tre medlemmer er på valg i ulige år, og to medlemmer er på valg i lige år, således at ca. halvdelen af medlemmerne er på valg hvert år.

Der skal vælges minimum to suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges ligeledes på generalforsamlingen, og er på valg hvert år.

Foreningens kasserer vælges på generalforsamlingen. Det er ikke et krav, at kassereren er medlem af foreningen.

Der skal vælges en revisor til gennemgang af regnskabet. Denne vælges også på generalforsamlingen, og vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der bevilges godtgørelse af rejseomkostninger, telefongodtgørelse samt øvrige udlæg.

Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal have børn, der bliver trænet efter en eller flere metoder med hjemmet som drivkraft.

Bestyrelsen har ansvaret for foreningens IT-infrastruktur. Denne opgave kan dog uddelegeres til en udbyder.

Bestyrelsen må uden godkendelse fra generalforsamlingen bruge op til kr. 50.000 om året til uforudsete eller nødvendige udgifter.

§ 7 TEGNINGSBERETTIGEDE
Foreningen tegnes udadtil af formanden samt et medlem af bestyrelsen.

Ved låneoptagelse skal den samlede bestyrelse tiltræde.

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og skal afholdes en gang om året inden udgangen af maj måned. Bestyrelsen fastsætter tid og sted for generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 3 uger før afholdelse, og det sker via e-mail til medlemmerne, hvor dagsorden skal være vedhæftet. Indkaldelsen offentliggøres endvidere på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden, og godkendelse af beretningen.
 4. Kassererens beretning, og godkendelse af regnskabet.
 5. Budget for næste år, og fastsættelse af næste års kontingent
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg til bestyrelsen og suppleant for disse.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og indkomne forslag skal udsendes til foreningens medlemmer via e-mail senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer eller 4 af bestyrelsens medlemmer kræver det. Kravet skal være skriftligt, og bestyrelsen skal herefter indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, der skal være afholdt senest 6 uger efter kravet er gjort gældende.

§ 10 AFSTEMNINGER
Kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, kan deltage og have stemmeret på generalforsamlingen. Man skal møde personligt op for at kunne stemme.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret.

Ved beslutninger angående foreningens opløsning, skal det vedtages af 2/3 af foreningens totale antal stemmeberettigede. Hvis en sådan beslutning ikke opnår det fornødne antal stemmer på den ordinære generalforsamling, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som skal være afholdt senest 60 dage efter den ordinære generalforsamling. Hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer her stemmer for beslutningen, kan foreningen opløses.

Ved beslutninger angående foreningens vedtægter, kræves det, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på den ordinære generalforsamling stemmer for ændringerne, ellers vil de blive forkastet.

Alle andre afstemninger på generalforsamlinger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Hvis en deltager ønsker skriftlig afstemning, skal dette accepteres. Der kan ikke meddeles fuldmagt.

§ 11 HÆFTELSE
Foreningen hæfter alene med sin formue.
Medlemmer hæfter ikke personligt.

§ 12 REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af revisoren valgt på den ordinære generalforsamling som omtalt under § 8.

§ 13 FORENINGENS OPLØSNING
I tilfælde af foreningens opløsning, skal en eventuel formue fordeles af bestyrelsen blandt forældre, der er medlemmer af foreningen og som hjemmetræner deres barn.


Vedtaget på Generalforsamling den 26. maj 2019.

Aktuelt

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Hjemmetræningsfamilier kæmper med fejl i sagsbehandlingen

Vejen gennem sagsbehandlingssystemet er lang og særdeles besværlig for en lille gruppe af forældre, som ønsker at hjemmetræne børn med psykiske eller fysiske handicap. Ny rapport peger på fejl i to ud af tre klagesager og en udfordret retssikkerhed på området.

Læs mere

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

Rapport om retssikkerhed for børn, der hjemmetrænes

1. oktober 2008 trådte loven om hjemmetræning af børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i kraft. Loven blev mødt med stor glæde, da forældre siden 1998 havde kæmpet for lovgivning på området.

Læs mere

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Flere af vores forældre kæmper med manglende retssikkerhed

Der er ingen hemmelighed, at det er svært for de fleste kommuner at administrere hjemmetræningsreglerne.

Bjørns familie har været nødsaget til at gå i pressen efter at have kæmpet for den rigtige hjælp til Bjørn i mere end tre år.

Læs mere

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

Aktuelt: Få vores bog om hjemmetræning gratis

I Hjernebarnets bog om hjemmetræning fortæller 28 familier om livet med hjemmetræning, og om hvorfor hjemmetræning har vist sig at være det helt rigtige for deres familie. Familierne fortæller også om deres kampe med kommunerne for retten til at vælge hjemmetræning, om deres bekymringer for barnet med hjerneskade / særlige behov og om de fantastiske resultater, som de har skabt for barnet med hjemmetræningen. I bogen fortæller tre hjælpetrænere også om, hvordan det er at arbejde som hjælpetræner hos en familie, som hjemmetræner et barn med hjerneskade / særlige behov.

Læs mere

Hjernebarnet har brug for flere støttemedlemmer

Hjernebarnet har brug for flere støttemedlemmer

Hjernebarnet har brug for flere støttemedlemmer for at styrke og forbedre vores indsats for børn med funktionsnedsættelser.

Hjernebarnet er et fællesskab for forældre, som har børn med funktionsnedsættelser. Fælles for forældrene er, at de ønsker at hjemmetræne deres barn eller allerede gør det.

Læs mere

Hjemmetrænende forældre med skiftende arbejdstider har også ret til at få dækket indtægtstab

Hjemmetrænende forældre med skiftende arbejdstider har også ret til at få dækket indtægtstab

I Aarhus bor Otto på tre år. Ottos mor Anne hjemmetræner Otto. Det gjorde Anne tidligere på fuldtid og fik tabt arbejdsfortjeneste på fuldtid.
Da Otto startede i børnehave, fortsatte Anne med at hjemmetræne Otto i 13 timer og genoptog ved siden af sit arbejde som sygeplejerske på akutafdelingen i 24 timer. Det er et arbejde med skiftende arbejdstider.

Læs mere

Hovedsponsorer

 • Huset SCNM
 • Energi 30
 • NTS
 • Mikkeller
 • Børne Specialisterne
 • Xanado