Skip to main content

Børneuniverset

Børneuniverset

KONCEPTET ER NYT - MEN ERFARINGEN LANG

Ergoterapeuterne Lise Skjærbæk og Nanna Reimick har i mange år arbejdet og brændt for specialområdet, og har i foråret 2023 sammen udviklet Børneuniversets hjemmetræning. Vi har specialiseret os inden for hverdagshabilitering til børn og unge med neuropsykiatriske og neurologiske funktionsnedsættelser og kombinerer vores viden og analyserende tilgang med en nærværende indsats.

Vi har udviklet Børneuniverset sammen, fordi vi deler samme grundlæggende tanker om, hvad der er vigtigt i vores arbejde: Respekt, nærvær, høj faglighed og anerkendelse af familiens betydning for udvikling er nøgleord for os. Vores grundtanke er, at al trivsel, læring og udvikling sker med udgangspunkt i betydningsfulde relationer og meningsfulde aktiviteter. Vi ser det som en vigtig del af vores arbejde at have en positiv og sjov tilgang til det, vi laver. Sammen ønsker vi at skabe en unik og skræddersyet indsats for jeres børn.

ÉN FAST TERAPEUT

Vi mener, at det er afgørende at skabe en tryg og tæt relation mellem terapeut og hjemmetrænende forældre, da det skaber rum til at drøfte de svære ting. Vi tager os tid til at lære netop jeres historie og situation at kende samt jeres ønsker og behov, og forsøger med udgangspunkt i dette at skabe den bedste løsning, der matcher jeres familie.

Når I vælger at hjemmetræne med Børneuniverset, vil I som familie derfor få én fast terapeut, som følger jeres barns udvikling tæt over tid. Dette giver os mulighed for at opbygge en grundig viden om jeres barns specifikke forudsætninger, behov og udvikling og vi kan, sammen med jer, have øje for og følge op på alle detaljer, så vi hele tiden er skarpe på udgangspunktet og målet for træningen.

Som forældre kan det være vigtigt at have en tæt samarbejdspartner med til møder, hvor man skal formidle viden om sit barn til andre faggrupper. Vi kan være den partner for jer og hjælpe med at nuancere og understøtte jeres fortællinger om jeres barn med vores faglige viden.

SUPERVISION PÅ JERES PRINCIPPER

Supervisionen foregår hjemme hos jer, da det er her jeres barn er tryggest. Alternativt kan supervisionen også foregå online eller telefonisk. Det er altid muligt at kontakte os mellem de planlagte supervisioner, hvis der opstår behov for dette. Det vigtigste er, at vi får planlagt supervisionerne, så de passer bedst muligt til jer.

Vi superviserer jer ud fra jeres barns ressourcer, udfordringer og hvad der fylder i nuet. Vi kommer omkring rigtig mange emner, som måske ikke i første omgang var på tegnebrættet. Men der viser sig ofte nye veje til målet, når man tager fat i det, der fylder allermest lige nu.

Vi giver jer løbende faglig relevant viden om fx hjernens funktioner herunder blandt andet arousalregulering, kognition og sensorisk bearbejdning samt motorik, søvn og sprogudvikling m.m. I får adgang til læringsdokumenter til de specifikke udfordringer, I står overfor. De indeholder ideer til, hvordan den lærte viden tilpasses i konkrete aktiviteter til jeres barn, og hvordan disse integreres i jeres hverdag. Dette giver jer baggrundsviden og kompetencer til at tilpasse træningsplanen til jeres barns dagsform,  og så den giver mening, i den situation i står i.

I samarbejde med jer evaluerer vi træningen halvårligt i forbindelse med tilsyn, hvor vi sammen udarbejder nye mål, der tager højde for jeres barns udvikling og trivsel.

Er der behov for træningsredskaber for at sikre træningen, hjælper vi med at ansøge om disse. Mindre træningsredskaber betaler Børneuniverset.

Som en del af hjemmetræningen samarbejder vi også med og superviserer bedsteforældre, hjælpere og andre relationer, der er betydningsfulde for jeres barns hverdag. Vi tror på, at et tæt samarbejde med alle involverede parter er afgørende for at skabe de bedste resultater og den bedste trivsel for jeres barn.

FOKUS PÅ TRIVSEL, UDVIKLING OG HELHEDSORIENTERET TRÆNING

I Børneuniverset har vi ekspertise inden for en række områder, og i hjemmetræningen arbejder vi blandt andet med

  • Søvn- og energiforvaltning
  • Spisning og mundmotorik
  • Kognition og læring
  • Kommunikation og samspil
  • Motorik og leg
  • Angst og belastningsreaktioner
  • Sanseintegration og -bearbejdning.

 

I Børneuniverset er Hverdagshabilitering vores grundlæggende metode. Habilitering betyder “ at udvikle nye evner” og har til formål at støtte udviklingen hos et barn med medfødt eller tidligt erhvervet lidelse. Hverdagshabilitering baserer sig på en helhedsopfattelse af barnets og de pårørendes situation og har til formål, som rehabilitering, at fremme bedst mulig kropsfunktion, indlæring, selvstændighed og selvtillid samt medvirke til barnets/den unges aktive sociale deltagelse. (1)

Udover hverdagshabilitering har vi i Børneuniverset en metodetilgang, der fokuserer på at give dig, som hjemmetrænende forælder den nødvendige viden. Gennem anerkendte og evidensbaserede metoder giver vi dig en dybere forståelse for jeres barns reaktioner, så du i højere grad kan sikre trivsel og du får redskaber til at understøtte jeres barns udvikling i hverdagen.

Når vi planlægger hjemmetræningsindsatsen analyserer og tilrettelægger vi træningsaktiviteterne sammen med jer med udgangspunkt i fem forskellige tilgange, der sikrer en helhedsorienteret træning.

 

FLERFAGLIGT SAMARBEJDE

Hverdagshabilitering kan understøttes af en flerfaglig tilgang, Derfor er det flerfaglige samarbejde et prioriteret fokus i Børneuniverset. Vi samarbejder fx tæt med lærere, pædagoger, psykologer, fysioterapeuter, logopæder, musikterapeuter og andre relevante personer.

Vores samarbejdspartnere kan både være fagpersoner, der allerede er tilknyttet jeres barn, men det kan også være nødvendigt, at vi i Børneuniverset trækker på eksterne fagpersoner, hvis der er et behov for specialiseret viden i en kortere periode.

 

Supplerende info om os:

Nanna har arbejdet med børn siden 2006 som privatpraktiserende ergoterapeut og har de sidste 7 år arbejdet som supervisor i hjemmetræning. Hun har desuden arbejdet i psykiatrien med mennesker med psykiatriske/neurologiske diagnoser, ligesom hun selv er mor til en datter med en rygmarvsmisdannelse.  Lise startede sit arbejde med børn i 1998 og har arbejdet som kommunal børneergoterapeut på den "anden side af hjemmetræning" og i specialinstitutioner. I 2020 startede Lise som privatpraktiserende ergoterapeut og som supervisor i hjemmetræning.

Vores erfaring dækker flere diagnosegrupper, der kræver specialiseret viden. Disse diagnoser inkluderer neuropsykiatriske diagnoser/tilstande såsom opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD), ASF (autisme), angst, PDA og længerevarende skolevægring samt neurologiske diagnoser som fx genmutationer, syndromer, cerebral parese, epilepsi, dyspraksi eller rygmarvsbrok. Diagnosen kan give vigtige informationer om barnets problemstillinger. Vi tager derfor udgangspunkt i hvert barns unikke udfordringer, og laver en individuelle tilpassede løsninger

 

Referenceliste

  1. Hjortbak, BR, Bangshaab J, Johansen JS, Lund H (2011): Udfordringer til rehabilitering i Danmark. Rehabiliteringsforum Danmark, November 2011 Tilgængelig via: pdf (rehabiliteringsforum.dk)

 

Kontaktoplysninger:

I er meget velkommen til at kontakte os enten på mail kontaktos@børneunivserset.dk, Lise på 40202027 eller Nanna på 23987079. Du kan også finde sikkermail kontakt på vores hjemmeside Børneuniverset.dk